Vill du göra en webbkurs om internet? Sök pengar för en OER i Internetfonden

Under läsåret 2015/2016 kommer Internetfonden i samarbete med Webbstjärnan att ha en fokusutlysning med syfte att ta fram öppna digitala lärresurser som ger lärare och pedagoger i den svenska ungdomsskolan ökade kunskaper kring internet och dess möjligheter.

Utlysningens stipendiater ska skapa skolanpassade webbkurser inom ramen för Webbstjärnans kursportal. Dessa webbkurser ska ge ett ökat nyttjande av internet för lärares undervisning och elevers inlärning. Vi vill se kurser som har ett tydligt fokus på internets användning, är kopplade till läroplanen och skolans uppdrag samt är riktade till lärare eller elever.

Fokusutlysning: OER webbkurs

Fokusutlysningen öppnar den 10 augusti och sista ansökningsdatum är den 10 september 2015 klockan 13.00. Stipendium kommer att delas ut på högst 25 000 kronor vardera. Webbkurserna ska tas fram under läsåret 2015/2016 och slutredovisas i juni 2016. I arbetet ingår att medverka vid möten i Stockholm, vid tre tillfällen under läsåret. De webbkurser som uppnår Webbstjärnans kvalitetskrav kommer att publiceras i augusti 2016 på Webbstjärnans kursportal: http://kurs.webbstjarnan.se/.

Krav

För att kunna söka stöd för framtagandet av öppna digitala lärresurser ställer vi följande krav:

  • Den sökande ska vara lärare eller pedagog i den svenska ungdomsskolan, eller arbeta i nära samarbete med skolan.
  • Det ska finnas en bestämd koppling till befintliga läroplaner.
  • Det ska ske inom ramen för befintliga ämnes- och kursplaner.
  • Webbkursen ska följa en given struktur och bestå av lektioner, texter, prov samt bilagor, se utförligare specifikation nedan.
  • Lärresursen ska upphovsrättsligt licensieras enligt Creative Commons Erkännande (CC BY ).

Den inlämnade ansökan ska vara fullständig, och mall ska fyllas i och bifogas.

Mall för ansökan till OER

 

Specifikation

En kurs består av 5 lektioner (5 filmer á 5 min per film):

  • Lektion 1: Intro (berätta vem du är och vad man lär sig i kursen)
  • Lektion 2: Kursinnehåll + prov
  • Lektion 3: Kursinnehåll + prov
  • Lektion 4: Kursinnehåll + prov
  • Lektion 5: Avslut (sammanfatta vad kursdeltagaren har lärt sig)

Det ska finnas en text kopplad till innehållet i varje lektionsfilm. Textstycken får vara max 2000 tecken per lektion.

Prov ska skapas till minst 3 av lektionerna. Ett prov ska bestå av minst 8 flervalsfrågor.

Webbkursen bör ha bilagor i form av extramaterial kopplat till kursen. Det kan vara tips till kursdeltagare om var de kan lära sig mer om innehållet i kursen, länkar till upphovsrättsskyddat material, lärarresurser, uppslagsverk osv. Var tydlig med källor och referenser.

Teknisk specifikation

Webbkursen ska leverera 5 färdigredigerade HD-filmer som överlämnas i mp4-format. Ljudkvaliteten ska vara bra utan brus och du ska artikulera tydligt. Bilden ska vara bra med fokus, tydliga kontraster och rena ytor. Egen utrustning för inspelning och filmredigering krävs.

Övrig information

Har du frågor eller idéer kring utlysningen, kontakta gärna Internetfondens chef Pernilla Rydmark eller Webbstjärnans chef Kristina Alexanderson. Du kan även mejla ansokan@iis.se.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.