guay

Den här sidan är tänkt att fungera som en övningssida med framförallt hörövningar i spanska gjorda av elever för elever. Den gemensamma uppfattningen är att förstå talad spanska är en av de svåraste delarna i ämnet. Därför behövs mycket material att lyssna på, för att öva upp förmågan att förstå och använda strategier för lyssnande. Dessutom står det i läroplanen att "skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.". Den här sidan möjliggör, både för eleverna som skapar sidan och andra, att utveckla ett främmande språk. Eleverna lär sig dessutom att använda internet på ett kreativt sätt för språkinlärning och publicering som är nödvändiga kunskaper i dagens samhälle. Även detta omnämns explicit i läroplanen: "Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola (...) kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande" och "Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel". Förutom i läroplanens allmänna del står det under ämnets syfte i kursplanen att eleverna ska "ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation." Med hjälpmedel för lärande menar Skolverket att "genom att eleverna tränar på att använda olika medier som hjälpmedel i språkundervisningen får de tillgång till ett inflöde av levande och dynamiskt språk att bearbeta och tillägna sig. De får då också en kanal för att uttrycka sig på ett kreativt sätt. På så sätt kan elevernas språk utvecklas i ett autentiskt sammanhang." I skapandet av hörövningarna inspireras eleverna av innehåll de hittar på nätet och i sina läroböcker och annat material och ljudfilerna får en riktig mottagare vilket skapar ett verkligt användande av språket.