YngreGrillby

Vi som kommer att använda denna blogg är elever och personal i förskoleklass/fritids på Grillbyskolan. Syftet med bloggen är att uppmuntra eleverna i deras tidiga läs- och skrivinlärning. Målet är att de genom arbetet direkt ser resultatet av kunskapsinhämtningen och förstår vikten av att kunna läsa och skriva dvs kommunicera med andra. Genom bloggen hoppas vi även att vi ger vårdnadshavarna en större inblick i skolans värld samt vad eleverna gör om dagarna.