Värdera olika källor

 

Lista på källor som du kan låta eleverna arbeta med:

  • En lärobok
  • En DVD-film från UR
  • En dator
  • En blogg (Skolministerns, alternativt skolans elevrådsblogg)
  • Ett läxförhör (Icke ifyllt)
  • En skolmatsedel

Kan källan som du har framför dig (En DVD-film från UR, en elevdator, skolministerns blogg, ett läxförhör, en lärobok) ge dig kunskap om elevers och lärares vardag på 2000-talet? Du ska tillsammans med dina kamrater ta ställning till om den källa som du och dina kamrater fått att analysera kan ge en bild av elevers och/eller lärares skolvardag på 2000-talet.

a) använd den klassiska uppdelningen av källor och ta ställning till vilken typ av källa som
ni har framför er är det en

a. muntlig,
b. skriftlig eller
c. materiell källa

Motivera ert ställningstagande och resonera kring hur den källa som ni har kan tänka ge er ”den bästa kunskapen om verkligheten”.

b) Rangordna er källa utifrån källans ursprung är det en

a. Primärkälla
b. Sekundärkälla
c. Tredjepartskälla

En källa behöver inte vara det ena eller det andra, men ni ska gemensamt ta ställning och motivera ert ställningstagande utifrån era kunskaper om källan, och syftet med att ni analyserar källan.

Motivera ert ställningstagande med flera (minst tre) exempel, om källan kan ses som tillhörande flera olika kategorier, hur skulle ni resonera kring att använda den, och i vilket sammanhang är källan mest lämplig

c) Använd de fyra kriterierna från den klassiska källkritiken för att granska källan

Äkthet
Är källan vad den utger sig för? Är källan ett original eller en kopia? Är den äkta eller falsk?

Tid
Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare rön? Hur långt efter det som inträffat
upprättades källan? Källor som skapats närmare i tiden i förhållande till det som de vittnar om
anses vara mer trovärdiga.

Beroende
Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor?
Är informationen från källan beroende av andra källor? På vilket eller vilka sätt?

Tendens
Finns det värderingar i informationen från källan? Vems intressen företräder källan? Finns det
information från andra källor som motsäger den här källan? Hur trovärdig är den motstridiga
informationen?

Källan som ni har framför er kan den ge en bild av elevers och lärares skolvardag på 2000-talet? Ta ställning till källan och analysera. Dra slutsatser utifrån era svar på kring källan. Utifrån er analys med hjälp av de fyra olika kriterierna ska ni sedan gemensamt komma fram till en slutsats om källan, som ni analyserat kan ge en bild av en elev eller en lärares skolvardag på 2000-talet. Era slutsatser och hur ni kommer fram till er slutsats ska ni slutligen redogöra för klassen.