Avtalet

Ladda ner avtalet som pdf

 

Villkor för att använda Webbstjärnan

 

Dessa villkor ska godkännas av den ansvarige läraren för det deltagande laget i Webbstjärnan. Det är Internetstiftelsen i Sverige som anordnar tävlingen.

 

Bakgrund

Webbstjärnan är en tävling i webbpublicering för svenska grundskole- och gymnasieelever. Eleverna tävlar i lag och tävlar i olika åldersindelade tävlingsklasser. En tävlingsjury utser vinnande tävlingsbidrag i de olika tävlingsklasserna.

 

Varje lag får ett (1) domännamn som betalas av Internetstiftelsen i Sverige under ett (1) år. För att publicera ett tävlingsbidrag har det deltagande laget möjlighet att använda ett webbhotell under Internetstiftelsen i Sveriges ramavtal. För det fall det deltagande laget väljer att använda ett sådant webbhotell under Internetstiftelsen i Sveriges ramavtal står Internetstiftelsen i Sverige för kostnaden för webbhotellet under ett (1) år.

 

Syftet med Webbstjärnan är att utveckla användningen av Internet i skolarbetet och att elever i den svenska skolan ska få goda kunskaper i att använda Internet för att publicera innehåll och sprida meningsfulla budskap.

 

  • Villkor för deltagande

För att kunna delta i tävlingen Webbstjärnan ska de deltagande eleverna vara inskrivna i skola i Sverige och tävlingsbidraget ska vara tydligt kopplat till gällande läroplan. Bakom varje lag måste det finnas en ansvarig lärare som gentemot Internetstiftelsen i Sverige ansvarar för det deltagande laget och tävlingsbidraget samt ansvarar för att det deltagande laget följer dessa villkor samt Webbstjärnans tävlingsregler. Den ansvarige läraren blir även kontaktperson gentemot IIS.

 

  • Domännamn

Det deltagande laget får ett (1) domännamn av Internetstiftelsen i Sverige för sin webbplats och det är den ansvarige läraren som ska stå som innehavare till domännamnet.

 

Den ansvarige läraren är skyldig att, efter önskemål från deltagande elev eller elever, överlåta domännamnet till den deltagande elev som begär det. Om det inte sker en överlåtelse och/eller förnyelse inom ett år, kommer domännamnet att avregistreras och därefter släppas fri för registrering. Det är därför viktigt att den ansvarige läraren informerar de deltagande eleverna om möjligheten till överlåtelse och att avregistrering sker efter ett år.

 

  • Om innehållet på webbplatsen

För att tydliggöra att webbplatsen tävlar i Webbstjärnan ska varje webbplats som det deltagande laget använder innehålla Webbstjärnans logga samt en länk till http://webbstjarnan.se på webbplatsens startsida. Webbplatsen ska även innehålla en Om-sida där det deltagande laget informerar besökare om webbplatsen och om vilka som har skapat sidan.

 

De deltagande lagen får inte publicera material där innehållet innebär: uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller intrång i annans rättigheter.

 

Det är inte heller tillåtet med oönskade kommersiella budskap, spam, svordomar, obscena ord, pornografi, främlingsfientliga och sexistiska yttranden, hot, trakasserier, personliga påhopp, förtal eller andra brott mot lag. Den som publicerar material som strider mot gällande lag kan personligen bli ansvarig för detta.

 

  • Rättigheter till publicerat material

De deltagande eleverna erhåller samtliga rättigheter till det material som eleverna skapar och publicerar under sin webbplats.

 

Internetstiftelsen i Sverige erhåller en fri och i tiden obegränsad rätt att använda det på webbsidan publicerade materialet i syfte att marknadsföra Webbstjärnan, Internetstiftelsen i Sverige eller användandet av Internet i stort. Internetstiftelsen i Sverige kommer att spara det på webbsidan publicerade materialet för framtida forskningsändamål.

 

  • Tävlingsvinsten

Den skola vars deltagande lag har vunnit kommer att tilldelas vinstpengarna. Skolan ska i sin tur dela ut vinsten till de deltagande eleverna vars lag vunnit i Webbstjärnan. Internetstiftelsen i Sverige ser gärna att priset går till gemensam klasskassa.

 

  • Ansvar

Den ansvarige läraren är ansvarig för innehållet på det deltagande lagets webbplats och för de konsekvenser som kan vara förenat med att information tillgängliggörs på Internet. Detta avser särskilt, men inte uteslutande, information som kränker annans rätt.

 

Den ansvarige läraren är ansvarig för att förvara kontouppgifter rörande tävlingen på ett säkert sätt samt inte lämna ut kontouppgifterna till obehörig. Den ansvarige läraren ska även informera de deltagande eleverna att de inte heller får lämna ut uppgifterna till obehörig.

 

Internetstiftelsen i Sverige är inte på något sätt ansvarig för direkta eller indirekta skador med anledning av tävlingen Webbstjärnan. Internetstiftelsen i Sverige är inte ansvarig för innehållet på det deltagande lagets webbplats och inte heller ansvarig för skada eller förlust av materialet som de deltagande eleverna skapar och publicerar under sin webbsida.

 

  • Internetstiftelsen i Sveriges rätt att ta bort och stänga av deltagande lag från Webbstjärnan

För det fall ett deltagande lag eller en deltagande elev bryter mot Webbstjärnans tävlingsregler, om domännamnet eller innehållet på webbplatsen strider mot lag eller dessa villkor eller på annat sätt enligt Internetstiftelsen i Sverige är olämpligt har Internetstiftelsen i Sverige rätt att omedelbart ta bort innehållet från webbplatsen och utesluta det deltagande laget från tävlingen och stänga ner domännamnet och webbplatsen. Internetstiftelsen i Sveriges beslut går inte att överklaga.

 

  • Personuppgifter

Genom att vid anmälan och registrering till Webbstjärnan lämna efterfrågade personuppgifter, samtycker den ansvarige läraren till att Internetstiftelsen i Sverige, eller den Internetstiftelsen i Sverige anlitat, behandlar lärarens personuppgifter, inklusive personnummer.

 

Den ansvarige läraren är även skyldig att se till att de elever som lämnar personuppgifter, inklusive personnummer, samtycker till att Internetstiftelsen i Sverige, eller den Internetstiftelsen i Sverige anlitat, behandlar dessa personuppgifter.

 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att Internetstiftelsen i Sverige ska kunna tillhandahålla och driva deltagarregistret för Webbstjärnan, samt på deltagarens begäran leverera webbkonto och domänadress för bidrag till Webbstjärnan. Behandlingen av personuppgifter är enbart för internt bruk och administrativ hantering. Kontroll av de personuppgifter som lämnats kan ske för att säkerställa identitet av deltagaren. Internetstiftelsen i Sverige sparar inte uppgifterna längre tid än vad som är nödvändigt.

 

Webbstjärnans integritetspolicy finns att läsa på Webbstjärnans webbplats.

 

  • Övrigt

Utöver dessa villkor gäller Registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se https://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_sv.pdf som godkäns av den ansvarige läraren.

 

Dessa villkor gäller tillsvidare och Internetstiftelsen i Sverige har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa villkor.